سخن هفته: امریکا خدا نیست، او خواهد مُرد! بزودی...
01/08/2021 | یوسف ارسلان

Print Print


به روز چهارشنبه گذشته بود که کنگره امریکا توسط هواداران ترمپ محاصره شد. آنها به اینقدر کفایت نکردند و به داخل پارلمان یورش بردند، شیشه‌ها را شکستند، آتش‌بازی کردند، فایرهایی صورت گرفت و کسانی هم کشته شدند؛ آنها شعار می‌دادند که «ما ترمپ را می‌خواهیم.»

ایالات متحده از غول‌های دمکراسی در جهان پنداشته می‌شود. این کشور منحیث استاد و مدافع دموکراسی برای جهانیان درس انسانیت می‌دهد و به بهانه دفاع و صدور دموکراسی، در تمام این‌کره خاکی مداخله نموده و جنگ برپا می‌کند.

امریکا در بیش از دو صد سال عمر خویش یک کشور دموکرات بوده است. این کشور از یک لحاظ به جمهوری‌خواه و دموکرات تقسیم می‌شود و از سوی دیگر به سیاه و سفید. زیر سایه جمهوریت امریکا است که نژادگرایی بقا پیدا نموده است‌ و امروز می‌بینیم که این تقسیمات نژادی تا به احزاب بزرگ سیاسی و حتا تا به حکام این کشور راه پیدا نموده.

امریکا و نظم دمکراتیک نقطه عطف خود را پیموده است و امروز این گراف به طرف نزول در حرکت است. پرستیج امریکا از سال‌های قبل است که به سوی منفی میلان نموده. به هر اندازه‌ی که غرب دمکرات‌تر می‌شود شگاف‌های جامعه عمیق‌تر می‌گردد و گروه‌های جدیدی برای تهدید بشریت به وجود می‌آید. در حقیقت، نژادپرستی، پوپولیزم و عوام‌فریبی از بطن دمکراسی غرب تولد شده اند و به رشد رسیده اند. دمکراسی با بینش منفعت‌محور و اصالت آزادی خویش به سوی بحران بزرگی در حرکت است که حمله به کنگره از مثال‌های آن می‌باشد.

در حقیقت نظم دولت مدرن و جهان سکولر به سوی افول در حرکت است. این نظم بشریت را خلاف فطرت آنها سوق می‌دهد. شورش، وحشت، اشغال، پوپولیزم، تخریب طبیعت... از نتایج طبیعی این نظام می‌باشد. و این یعنی اینکه بشریت به خلاف آنچه سوق داده می‌شود که برای آن خلق شده است. جهان در بحران معنی قرار دارد. انسانیت در جستجوی بدیلی است برای نظم بی‌بنیاد جمهوریت.

برای کسانیکه امریکا و غرب را قبله فکری و سیاسی خویش قرار داده اند بدانند که غرب با تمام ارزش‌های آن زوال‌پذیر است و آن هم به زودی. این تنها الله متعال است که زنده است و هرگز نمی‌میرد. پس به او چنگ بزنید که بر دنیا و آخرت تان حاکم است. خدای که در روز قیامت صدا می‌زند: امروز پادشاهی از کیست؟!

برگشت به الله متعال برگشت به اسلام و حاکمیت آن است. پس یقین نمایید که حاکمیت جهانی اسلام دوباره بر می‌گردد. این اسلام است که می‌تواند انسان‌ها را رهبری سالم نموده و به سوی آنچه سوق دهد که تقاضای عقل و فطرت انسانی می‌باشد. و این تنها دولت خلافت است که نظام الهی را تطبیق نموده و بشریت را به سوی اسلام و سلامتی هدایت می‌کند.


   


   ارسال نظر