Pashto Farsi


سایکس-پیکو و سرنوشت خلافت!
04/03/2019 | احمدصدیق احمدی

«ویژه‌ی بیست‌وهشتم رجب»

برخی‌ها پیمان «سایکس-پیکو» را می‌شناسند، ‌اما بسیاری‌ها جزییات پیامد ناگوار این پیمان ننگین را تاکنون نمی‌دانند، ‌و نه هم آن را با سرنوشت گره‌خورده‌یی کنونی مسلمانان، پیوند می‌دهند. این در حالی است که سایکس-پیکو منشای یکی از نخستن پیمان‌های است که مناطق زیادی از سرزمین‌های خاورمیانه، که روزگاری جزء از قلمرو خلافت عثمانی به عنوان مشتِ واحدی بودند را پارچه‌پارچه ساخت.
هرچند مسلمان با اندکی درنگ به گذشته‌ی سیاسی و تاریخی خود به خوب می‌فهمد که آن قدرت‌هایی که امروزه در امور سیاسی، نظامی و اقتصادی سرزمین‌های اسلامی مداخله می‌نمایند، در گذشته به چه کاری‌های دست‌اندازی نموده بودند، تا این‌که بتوانند خود را به سرنوشت ما و سرزمین‌های ما مسلط سازند.
نزدیک به صد سال قبل، دقیقاً در سال 1916م و در جریان جنگ جهانی اول، خلافت عثمانی به عنوان بزرگ‌ترین قدرت سیاسیی و نظامی مسلمانان، خود را در برابر استعمارگران انگلیس و فرانسه قرار داد تا بتواند جلوی توسعه‌طلبی این دو استعمار اروپایی را بگیرد. استعمارگران اما به ثر نفوذی که در میان برخی از افراد قدرت‌طلب داشتند، توانستند تا زمینه‌یی فروپاشی خلافت را مساعد سازند.
انگلیس‌ها که در توطئه‌چینی دست بالایی داشتند در میان مسلمانان نفوذ نموده و دست‌نشانده‌یی را پیدا کردند. آن‌ها «شریف حسین» را که در آن زمان به حیث والی حجاز - قسمتِ از سرزمین کنونی عربستان- ایفای وظیفه داشت، به عنوان مناسب‌ترین فرد برای مداخله‌ای استعماری خویش در قلمروهای خلافت عثمانی،‌ برگزیدند. به همین خاطر انگلیس‌ها برای شریف حسین به شرط این‌که علیه خلافت عثمانی در صفوف انگلیس و فرانسه یکجا بایستد، وعده خلافت عربی(؟) را سپردند. با این وجود شریف حسین با این وعده‌ی دروغین انگلیس‌ها فریب خورد، و یکجا با پسرانش علی، عبدالله و فیصل در جبهه‌ی انگلیس و فرانسه علیه عثمانی‌ها قرارگرفت، ‌و تا پای‌جان علیه آن جنگید، اما چیزی جز حاکمیت انگلیس و فرانسه بر خاورمیانه، بدست نیاورد.
این خطرناک‌ترین توطئه علیه مسلمانان بود که نماینده‌گان انگلیس و فرانسه، قبل از پیروزی بر نیروهای عثمانی و بدون در جریان گذاشتن شریف حسین، پیمانِ مخفی‌یی را به امضاء رسانیدند. این پیمان که در تاریخ به نام سایکس-پیکو معروف است، میان «مارک سایکس» نماینده‌ی انگلیس و «ژرژ پیکو» نماینده‌ی فرانسه، به امضاء رسید، که برمبنای آن سرزمین‌های عرب زیر چتر خلافت عثمانی بعد از پیروزی میان انگلیس و فرانسه، تقسیم می‌گردید، که سرانجام چنین شد. خطرناک‌ترین از آن این‌که انگلیس و فرانسه پس از پیروزی نه تنها این‌که خلافت عربی را برای شریف حسین ایجاد نکردند، بلکه دولت یهود(اسرائیل) را در دلِ فلسطین بوجود آوردند، که در حال حاضر یکی از متجاوزترین دولت در خاورمیانه و در قلب سرزمین‌های اسلامی به شمار می‌رود. این فریبی بود که برای نخستین‌بار شریف حسین، بزرگ‌ترین و غنی‌ترین سرزمین‌های عربی مسلمانان، واقع در خاورمیانه را با جنگ نیابتی علیه خلاقت عثمانی، در اختیار استعمارگران قرارداد؛ به دنبال آن خلافت عثمانی نابود کرده شد. بدین ترتیب نخست، عراق، اردن و فلسطین تحت کنترول انگلیس‌ها درآمد و بعد سوریه و لبنان به تسلط فرانسه افتاد. به همین گونه سرحدات واحد مسلمانان به بخش‌های مختلف پارچه‌پارچه گردید.
علاوه بر ایجاد دولت یهود –که از آن زمان تاکنون هر روزه به قتل و کشتار فلسطینیان می‌پرزداد- در هر یکی از این سرزمین‌ها دست‌نشاند‌گانی زیر عنوان حاکمان کشورهای مستقل، که در اصل از هیچ نوع استقلالی برخوردار نیستند، گماشته شدند. این سیاست تاکنون در سرزمین‌های اسلامی ادامه دارد که منجر به کشتار و بی‌جا شدنِ میلیون‌ها انسان شده‌است.
با توجه به این، پیمان سایکس-پیکو به عنوان بزرگ‌ترین توطئه علیه امت مسلمان پیامدهای ناگوارِ را بر سرنوشت خلافت که قرن‌ها در جهان حمل کننده‌ی دعوت و تطبیق کننده‌ی احکام الهی بود،‌ برجا گذاشت. این در حالی است که با موجودیت خلافت، دشمنانش نه تنها این‌که بر حریم ما جرأت تجاوز را نداشتند، بل از هراس آن زبان به دهان نمی‌گشادند. حال که از آن زمان تاکنون نزدیک به یک‌صد سال می‌گذرد، زنان، اطفال، پیر و جوانِ مسلمان در پشت درهای اروپاییان به عنون پناه‌جویانِ بی‌سر و پا در انتظار ورود به خاک شان اند، زیرا در سرزمین‌های شان به اثر موجویتِ دست‌نشاندگانی غربی، جای برای زنده‌گی نمانده‌است.

احمدصدیق احمدی


   


   ارسال نظر