د اونۍ خبره؛په افغانستان کې د ځینو رسنیو تخریبي رول
07/21/2022 |

Print Print


په اوسنۍ نړۍ کې رسنۍ د ژوند په مختلفو برخو کې د معلوماتو، پېښو او د پېښو په اړه د ځانګړي لیدلوري په وړاندې کولو کې بنسټيز رول لري. همدارنګه رسنۍ د یوه ولس د باورنو او د عامه ذهنیت په جوړولو او یوه ځانګړي لوري ته یې د هدایت کولو په برخه کې ځانګړی اهمیت لري. رسنۍ د دقیق او ستراتيژيک پلان او اغېزمنو تبلیغاتو پر بنسټ کولی شي چې هم ملتونو سره یو ځای کړي او د خلکو ترمنځ ګډ ارزښتونه ترویج کړي او هم برعکس د یوه امت او ملت تر منځ د نفاق تخم وشیندي او له یو بل یې بېل کړي.

   


   ارسال نظر